Miejsko-Gminny Żłobek w Żurominie

Drodzy Rodzice!

Dnia 31.08.2018 (piątek) o godzinie 11:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Dnia 03.09.2018 (poniedziałek) od godziny 8:00 do godziny 11:00 zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na dzień adaptacyjny.

                                  Ogłoszenie
Dyrektora Miejsko- Gminnego Żłobka w Żurominie

Uprzejmie informuję, że mam wolne miejsca w Żłobku. Zgodnie z § 14 ust. 3 Statut
Miejsko- Gminnego Żłobka w Żurominie „3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:

1) dzieci obojga rodziców ( prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub
uczących się;
2) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko;
3) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
4) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) wobec którego orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do
samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
5) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej)”.

Rekrutacja do Żłobka prowadzona jest w sposób ciągły, w zależności od liczby
wolnych miejsc. Jeśli liczba zgłoszonych dzieci będzie większa niż liczba miejsc,
decyduje data zgłoszenia, a pozostałe dzieci zapisywane zostaną na listę
rezerwową.
                                                                                      Dyrektor
                                                                             mgr Kinga Tybulska